1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL Campaniei “Philips Airfryer Chestionar” 

  Perioada campaniei: 18.11.2020 – 31.12.2020

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL AL CAMPANIEI

   

  1.1 Campania “Philips Airfryer Chestionar” denumita in continuare “Campanie” este organizata de Philips Romania SRL (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 prin intermediul Below-the-line International SRL, denumita in continuare “Agentia”, cu sediul in Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631 si MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de Director General, in calitate de „Imputerniciti”.

   

  1.2 Campania se va derula cu respectarea prevederilor prezentului regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei; orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore, inainte de data de la care modificarea va produce efecte.

   

  1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul oricand pe durata desfasurarii Campaniei. Orice modificare adusa prezentului Regulament va face obiectul unui Act Aditional, act ce va fi publicat pe site-ul www.philips.ro.

   

  1.4. Orice astfel de modificare adusa, inclusiv prelungirea sau reducerea duratei Campaniei, va face parte integranta din Regulamentul Campaniei. Modificarile produc efecte dupa 24 (douazecisipatru) de ore de la data publicarii lor pe site-ul www.philips.ro.

   

  1.5. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta a modificarilor de catre participanti, atata timp cat acestea sunt afisate pe site.

   

  SECTIUNEA 2. PERIOADA SI ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1. Campania este organizata si se desfasoara in perioada 18.11.2020 – 31. 12.2020.

   

  2.2. Aceasta se va desfasura exclusiv prin intermediul site-ului www.philips.ro, care este detinut si administrat de catre Organizator.

   

  2.3. In raport cu zona de desfasurare, Campania se va desfasura in Romania, cu respectarea conditiilor de participare indicate la Sectiunea 3 din prezentul Regulament.

   

  SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  3.1. Se pot inscrie in vederea participarii la campanie numai persoanele fizice („participantii”), cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii campaniei, au implinit varsta de 18 ani.

   

  3.2. Nu pot participa la campanie urmatoarele categorii de persoane:

  a) angajatii Organizatorului si ai distribuitorilor acesteia;

  b) angajatii companiilor implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei;

  c) persoanele fizice implicate in realizarea activitatilor legate de organizarea si desfasurarea campaniei.

  De asemenea, rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/ parinti, frati/ surori), precum si sotul/ sotia nu au dreptul de a participa la campanie.

   

  3.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat participarea la Campanie, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

   

  3.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament.

   

  3.5. Orice incercare de fraudare, astfel cum este prevazuta in Sectiunea 4 pct. VII din Regulament, se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Campanie.

   

  SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  4.1. Inscrierea candidatilor / Mecanismul campaniei

   

  I. Toate persoanele avand cel putin 18 (optsprezece) ani impliniti la data inscrierii in Campanie, care au inregistrat in platforma MyPhilips (pe pagina www.philips.ro/myphilips/login) minimum un produs din categoria Philips Airfryers (descrise la Anexa 3), in perioada 01.01.2019 – 17.11.2020 si au completat chestionarul de produs primit pe e-mail (prezentat si in Anexa 2), in perioada 18.11.2020, ora 08 :00 – 24.11.2020, ora 23 :59, pot intra in tragerea la sorti pentru castigarea produselor Philips participante, astfel cum acestea sunt mentionate in prezentul regulament.

   

  II. Astfel, consumatorii care au primit pe email invitatia de participare la prezenta Campanie trebuie sa parcurga pasii de mai jos :

  a.   Accesarea link-ului primit in email, care va directiona utilizatorul spre pagina cu chestionarul.  

  b.   Parcurgerea tuturor intrebarilor din chestionar si raspunderea la intrebari conform indicatiilor din chestionar.

  c.   Finalizarea chestionarului prin afisarea mesajului de confirmare din partea Organizatoului “Iti multumim pentru timpul acordat !”

   

  III. Inscrierea in Campanie va fi insotita de afisarea unui mesaj de confirmare, la finalul chestionarului.

   

  III. Necompletarea unei intrebari conform indicatiilor din chestionar duce la imposibilitatea parcurgerii chestionarului in intregime, implicit la imposibilitatea participarii la tombola pentru castigarea premiului pus in joc. Furnizarea corecta si completa a informatiilor necesare privind participarea la aceasta Campanie, precum si parcurgerea corecta si completa a procedurii de inscriere sunt in responsabilitatea exclusiva a persoanelor participante.

   

  V. Un participant poate participa la Campanie o singura data.

   

  VI. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat selectia castigatorilor, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate actiunii promotionale, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitor la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificarii de valori, accesarea, interceptarea perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca acestia au un comportament care prejudiciaza interesele Organizatorului sau corecta desfasurare a Campaniei.

   

  VII. In cadrul Campaniei nu vor fi luate in considerare chestionarele incepute dar nefinalizate (cele in care participantul nu a ajuns la pagina de final care contine mesajul «Iti multumim pentru timpul acordat ») , precum si cazurile in care participantii furnizeaza date incomplete/incorecte, altele decat cele solicitate prin formular, precum si inscrierile efectuate in afara perioadei precizate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament.

  VIII. Organizatorul nu este raspunzator de inscrierile care nu ajung la destinatie, incluzand dar fara a se limita la probleme de ordin tehnic sau probleme tehnice independente de vointa Organizatorului, pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de unitatea informatica folosita de persoane pentru a se inscrie la Campanie, de furnizorul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie.

   

  SECTIUNEA 5. PREMIILE SI DESCRIEREA PREMIILOR

   

  5.1 Descrierea premiilor

   

  a. Premile acordate in cadrul Campaniei, sunt dupa cum urmeaza:

  ·         1 x Philips Airfryer XXL Premium HD9650/90, avand valoare comerciala in valoare de 1.507,99 lei lei (include TVA)

  Valoare totala premii acordate in cadrul Campaniei: 1.507,99 lei (TVA inclus)

   

  b. Premiul castigat nu poate fi transferat unei alte persoane, nu se acorda contravaloarea in bani a premiilor.

  Un participant are dreptul de a castiga un singur premiu acordat in cadrul Campaniei.

   

  SECTIUNEA 6. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI TRIMITEREA PREMIILOR

   

  6.1. Toti cei care au participat la Campanie si au raspuns la toate intrebarile din chestionar in perioada 18.11.2020 (ora 8:00)  – 24.11.2020 (ora 23:59), intra automat in tragerea la sorti pentru a castiga premiul campaniei.

   

  6.2 Dupa validarea inscrierilor, Organizatorul va organiza extragerea castigatorilor potentiali pe data de  27.11.2020. Premiile descrise anterior vor fi acordate participantilor, prin trageri la sorti electronice, cu garantarea caracterului aleatoriu al desemnarii castigatorilor. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Agentiei Mediapost Hit Mail din Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti.

   

  6.3. In cadrul extragerii castigatorii dupa cum urmeaza:

       - 1 castigator aferent premiului constand in Philips Airfryer XXL Premium HD9650/90, avand valoare comerciala in valoare de 1.507,99 lei lei (include TVA)

       - 3 rezerve aferente.

  Se va apela la rezerve, in ordinea selectiei lor, doar daca va fi cazul.

   

  6.4. In cazul in care numarul castigatorilor validati va fi mai mic decat numarul premilor alocate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a pastra premiile neatribuite.

   

  SECTIUNEA 7. ANUNTAREA CASTIGATORILOR

   

  7.1. Dupa extragere, Agentia va contacta telefonic sau prin email catre adresa de e-mail sau numarul de telefon indicate in chestionar ale potentialului castigator in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la extragere, prin care acesta va fi anuntat ca se numara printre potentialii castigatori ai Campaniei, mentionand totodata si modelul produsului castigat pentru inceperea procedurii de validare. Pentru validare, castigatorul potential trebuie sa trimita datele solicitate in termen de maximum 2 (doua) zile lucratoare de la mailul primit de la Agentia imputernicita.

   

  7.2. In cazul in care un candidat selectat nu poate fi contactat sau nu va comunica/transmite informatiile necesare validarii (nume, prenume, adresa de livrare si numarul de telefon, CNP - acesta fiind solicitat doar in masura necesara indeplinirii obligatiilor legale privind plata impozitelor aferente castigurilor de catre Organizator), in termenele specificate mai sus, acesta va fi invalidat, iar Organizatorul va apela pe rand la (o) rezerva, urmand aceiasi procedura de validare. In cazul in care dupa epuizarea rezervelor, numarul produselor validate va fi mai mic decat numarul produselor alocate spre testare, surplusul de produse va ramane in posesia Organizatorului.

   

  7.3. Premiile vor fi expediate castigatorilor validati final de catre Organizator direct si/sau prin prepusi /imputerniciti/curier in termen de 15 (cincisprezecezeci) zile lucratoare de la data validarii. De asemenea, in momentul livrarii premiului, castigatorul trebuie sa predea persoanei desemnate de catre Organizator/ curierului un exemplar al Procesul verbal de predare-primire, in original, semnat de catre acesta.

   

  7.4 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii la prezenta Campanie au furnizat date sau informatii incorecte.

   

  7.5 Lista castigatorilor finali va fi afișată pe data de 10.12.2020 pe pagina de regulament al campaniei, disponibila pe www.philips.ro.

   

  SECTIUNEA 8. ERORI, COMUNICARI PUBLICITARE NECORESPUNZATOARE, LIMITAREA RASPUNDERII

   

  8.1. Organizatorul nu va putea fi tinut responsabil de aparitia niciuneia dintre urmatoarele situatii care poate duce la neacordarea produselor pentru testare in prezenta Campanie:

  - Pierderea statutului de Castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatilor pentru validare, mentionate la Sectiunea 6 de mai sus, de catre potentialii castigatori.

  - Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website, generate de defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului, respectiv pierderi, intarzieri sau orice alte probleme cauzate de providerul de Internet / conexiunea Internet a participantului.

  - Imposibilitatea de a accesa pagina web de inscriere in Campanie din motive independente de Organizator.

  - Imposibilitatea Organizatorului de a contacta potentialii castigatori, din motive independente de acesta.

   

  8.2. Organizatorul nu va fi raspunzator de nerespectarea de catre participanti si castigatori a oricarei conditii sau al oricarui termen cuprins in prezentul Regulament precum si necomunicarea de catre participanti a tuturor datelor si informatiilor precizate in prezentul Regulament.

   

  8.3. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigatori in legatura cu premile obtinute, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere.

   

  8.4. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda a acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

   

  8.5. Organizatorul Campaniei nu isi asuma responsabilitatea:

  a. pentru inscrierile incomplete, inexacte sau incorecte, precum si pentru inscrierile efectuate dupa expirarea perioadei de inscriere in Campanie;

   

  SECTIUNEA 9. ANGAJAMENTE, CONFIDENTIALITATEA DATELOR

   

  9.1. Prin inscrierea la Campanie, participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament.

   

  9.2. Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (sa fie prelucrate de compania Philips Romania S.R.L. in scopul derularii Campaniei, pentru selectia si validarea castigatorilor si livrarea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului in conditiile Anexei 1 la Regulament.

   

  SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

   

  10.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

   

  10.2 Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament in conformitate cu prevederile art.1351 Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  SECTIUNEA 11. LITIGII

   

  11.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

   

  SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  12.1. Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit si se gaseste afisat pe site-ul www.philips.ro putand fi solicitat, in copie, de catre orice persoana interesata, prin cerere scrisa adresata catre Philips Romania SRL, cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti. 

  12.2. Participarea la aceasta Campanie implica obligativitatea respectarii tuturor prevederilor prezentului Regulament.

  ANEXA 1

  - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

   

   

  1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul

   

  In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

  PHILIPS ROMANIA SRL cu sediul in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal, înregistrat la Registrul Comerțului – București sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699 (denumita in continuare "Operatorul").

   

  Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele: SC PHILIPS ROMANIA SRL, adresa: Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, telefonic la 031 6300043, sau prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html.

   

  Prin participarea la Campanie, participantii isi exprima acordul ca datele lor personale (nume si prenume, adresa de email, adresa, numar de telefon, varsta, sex, iar in cazul castigatorilor unor premii cu o valoare peste 600 lei a CNP) sa fie prelucrate de compania Philips Romania SRL  in scopul derularii Campaniei, pentru validarea castigatorilor si atribuirea premiilor, cat si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului (cum ar fi, dar fara a se limita la plata impozitului, afisarea listei castigatorilor, respectiv: numele, prenumele si premiul castigat, pe site-ul  www.philips.ro/comunitate), in nume propriu si prin intermediul Below-the-line International SRL (denumita in continuare “Imputernicit”) cu sediul Romania, Str. General Ion Culcer, nr. 45, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/12751/2004, Cod Unic de Inregistrare RO16660631, dar si prin intermediul MEDIAPOST HIT MAIL SA (denumita in continuare “Subimputernicit”) cu sediul în Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucureşti, tel. 021.224.40.20, fax. 021.224.57.31, Cod Fiscal Nr. RO13351917, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, reprezentata legal de Marian Seitan, in calitate de imputerniciti ai Organizatorului pentru procesarea de date cu caracter personal in numele acestuia. 

   

  2. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

   

  In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

  1.       Nume si prenume

  2.       Adresa de e-mail

  3.       Adresa de livrare a premiului

  4.       Telefon

  5.       Varsta

  6.       Gen

  7.       CNP – doar in cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 Ron pentru indeplinirea obligatiilor fiscale

   

  3. Scopul procesarii

   

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

            o organizarii si desfasurarii Campaniei;

            o desemnarii si validarii castigatorilor

            o livrarii premiilor

            o indeplinirii obligatiilor legale ale Organizatorului.

   

  4. Temeiul juridic al prelucrarii

   

  Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta si inscrierea si participarea la Campanie prin participarea la sondaj.

   

  5. Destinatarii datelor cu caracter personal

   

  Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

   

  6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

   

  Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate de catre Imputernicit timp de maximum 60 (saizeci) zile calendaristice. Datele cu caracter personal ale castigatorilor ale caror premii au valoarea mai mare de 600 lei, vor fi stocate de catre Operator conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, conform legislatiei in vigoare de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

  La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului obligatii similare.

  Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Imputernicit timp de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi distruse de catre Imputernicit in termen de 25(douazecisicinci) de zile calendaristice de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora, exceptand participarea la Campanie.

   

  7. Drepturile persoanelor vizate

   

  In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi:

  -          dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

  -          dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  -          dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

  -          dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  -          dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  -          dreptul la portabilitate a datelor;

  -          dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

  Desemnarea castigatorilor Campaniei se va face prin mijloace automate de prelucrare a datelor cu caracter personal, fara interventie umana.

  Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 031 6300043, fie printr-o cerere scrisa, datata, semnata si adresata Operatorului la adresa Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti, sau prin transmiterea acesteia prin email accesand https://www.philips.ro/c-w/support-home/support-contact-form.html

   

  Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

   

  Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inscrierii in Campanie, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

   

  8. Securitatea datelor cu caracter personal

   

  Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

  Prin participarea la Campanie participantii isi exprima acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal catre Operator si/ sau societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, in scopul includerii acestor date cu caracter personal in baza de date a Operatorului, in scopul participarii la Campanie, identificarii si validarii ca si castigator, inmanarii si primirii premiului.

   

  9. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

   

  Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

   

  10. Alte prevederi

   

  Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi procesate in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

  Anexa nr. 2

  la Regulamentul Campaniei “Philips Airfryer Chestionar”

   

   

  Chestionarul de produs care va fi trimis pe email participantilor, conform mecanismului de Campanie  prezentat in SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI  din prezentul Regulament, este urmatorul:

   

  U1. Cine folosește cel mai mult Philips Airfryer (friteuză cu aer cald) în familia ta? 

   

  a. Eu

  b. Partenera(ul)/soția(ul)

  c. Copiii

  d. Nu mai folosim Airfryer-ul

   

  U1.1. Motivul pentru care nu mai gătești la Airfryer

  ___________________

   

  U2. Cât de des folosești Philips Airfryer?

  a. Aproape zilnic

  b. de 2-3 ori pe săptămână

  c. o dată pe săptămână

  d. o dată pe lună

  e. mai rar

  U3. Pentru câte persoane (adulți și copii) gătești în Philips Airfryer cel mai des?

  a. Pentru o persoană

  b. Pentru 2 persoane

  c. Pentru 3 persoane

  d. Pentru 4 persoane

  e. Pentru 5 persoane sau mai multe

  U4. Dintre acestea, cați sunt copii?

  a. 0

  b. 1

  c. 2

  d. 3

  e. 5 sau mai mulți

  U5. Ce fel de mâncare pregătești cel mai des în Philips Airfryer (te rugăm să specifici numele preparatului)

  1 ___________________

  2 ___________________

  3 ___________________

  4 ___________________

  5 ___________________

  Section R (recommendation)


  R1. Ai recomanda Philips Airfryer prietenilor sau cunoștințelor tale?

  a. Da

  b. Nu

  R2. Ce te-a convins să-ți achiziționezi Philips Airfryer?

  ____________________________________________

  Section T (target group/Insight)


  T1. Te rugăm că evaluezi în ce măsură ești de acord cu afirmațiile de mai jos (1-dezacord total, 10-acord total)

   

  a. Încercam să mâncăm sănătos acasă

  b. Uneori ne dorim să mâncăm preparate prăjite (ex: șnițel, cartofi prăjiți, etc)

  c. Gătitul sănătos necesită mult timp

  d. Mi-ar plăcea să gătesc sănătos, rapid și cu mai puțin effort

   

  e. E dificil să convingi copiii să mănânce sănătos 

  f. Copiii se strâmbă când văd o farfurie cu legume 

   

  g. Îmi plac preparatele prăjite

  h. Copiii adoră preparatele prăjite

  i. Preparatele prăjite nu sunt sănătoase

  j. Prăjirea cu aer cald e mai sănătoasă decât prăjirea în baie de ulei 

   

  k. Mâncarea preparată cu mai puțin ulei e mai sănătoasă 

  m. Încerc să gătesc preparate care au conținut minimum de grăsimi 

  n. Sunt atent/ă la greutatea mea

  o. Urmez o dietă care să mă ajute să scad în greutate 

   

  T2. Câți ani ai? 

   

  a. mai puțin de 18 ani

  b. 18-24 ani

  c. 25-34 ani

  d. 34-44 ani

  e. 45-54 ani

  f. 55-64 ani

  g. 65 ani sau mai mulți


  T3. Gen

  a. Feminin

  b. Masculin

  c. altul

   

  T4. Te rugăm să ne lași datele de contact, pe care le vom folosi strict pentru a te contacta, în cazul în care vei fi ales câștigător :

   

  1. Prenume

  2. Nume de familie

  3. E-mail

  4. Telefon

  Anexa nr. 3

  la Regulamentul Campaniei “Philips Airfryer Chestionar”

   

   

  Lista de produse din categoria Philips Airfryers care pot participa la campanie este:

   

  Premium Airfryer XXL Smart, model HD9867/90

  Premium Airfryer XXL, model HD9650/90

  Essential Airfryer XL, model HD9260/90

  Daily Collection Airfryer, model HD9216/80

  Viva Collection Airfryer, model HD9721/10

  Viva Collection Airfryer, model HD9621/90

  Viva Collection Airfryer, model HD9220/50

  Viva Collection Airfryer, model HD9220/20

  Avance Collection Airfryer XL, model HD9240/90

  Avance Collection Airfryer XL, model HD9240/30

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.