1
0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI Philips Avent – Money Back Guarantee


  Perioada campaniei: 01.08.2020 – 31.10.2020

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL AL CAMPANIEI

   

  I. SECTIUNEA 1. ORGANIZARE CAMPANIE

   

  1. Philips Romania S.R.L. (numita in prezentul regulament “Organizatorul”), cu sediul social in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, Bucuresti, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40/19792/1999, C.U.I. 2593699, in calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat cu notificarea nr. 1720 la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Persona, organizeaza in perioada 1 August 2020– 31 Octombrie 2020 campania promotionala Philips Avent – Money Back Guarantee (denumita in continuare “Campania”).

   

  2. Campania se desfasoara prin intermediul agentiei de publicitate MEN IN BLACK ADVERTISING S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Postelnicu Stroe, nr. 4A, Parter, sectorul 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/5345/02.05.2011, CUI 28414622, cont IBAN RO82 INGB 0001 0082 2285 8910 deschis la ING Bank, e-mail office@meninblack.ro , tel 0755.998.920/921/922, legal reprezentata prin administrator Cristian Iulian Ramboiu (denumita in continuare “Agentia” sau “Men in Black”)

   

  II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

   

  2.1. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii , desfasurandu-se in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului Roman nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor.

   

  2.2. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la adresa din in Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, Bucuresti.

   

  2.3. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

   

  2.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau de a completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare in acest sens.

   

  2.5.Campania va putea fi intrerupta de catre Organizator, oricand in timpul pe duratei de desfasurare a campaniei, in urmatoarele cazuri : (i) adoptarea unor dispozitii legale care vor impiedica desfasurarea Campaniei, de ex. dar nelimitandu-se la : restrictii severe privind circulatia, inchiderea accesului in anumite localitati, intreruperea temporara a anumitor activitati (ii) interventia oricarei situatii de forta majora, respectiv a oricarui  eveniment imprevizibil, invincibil si inevitabil  care se produce ulterior datei de incepere a Campaniei , inclusiv dar nelimitat la cele determinate de evolutia pandemica a COVID -19 , sau (iii) interventia oricarei alte situatii care va determina afectarea, direct sau indirect a activitatii Organizatorului si/sau a partenerilor sai contractuali, implicati in desfasurarea Campaniei si/ sau care va face ca obligatiile asumate de Organizator conform Regulamentului prezentei Campaniei sa devina mult mai oneroase, dificile sau imposibil de realizat. In cazul in care Organizatorul va fi in situatia de a intrerupe prezenta Campanie, va comunica aceasta decizie spre stiinta tuturor persoanelor interesate, pe pe pagina web https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html  de indata ce se constata ca indeplinirea obligatiilor asumate nu mai este posibila, fara asumarea vreunei raspunderi, de nicio natura decurgand dintr-o astfel de situatie.

   

  2.6. Orice modificari sau completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://www.philips.ro/c-w/regulament/campanii.html  cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

   

  2.7. Prin participarea la acesta Campanie, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

   

  III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

   

  2.1.Campania se desfasoara in perioada 01 august 2020, (ora 00:00:01) si 31 octombrie 2020, (ora 23:59:59) (denumita in continuare “Perioada Campaniei”),  pe teritoriul Romaniei, in toate  magazinele (inclusiv in mediul online) in care sunt comercializate produse participante, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare Magazine Participante).

   

  2.2. Dupa data incetarii Campaniei, Organizatorul si Agentia  nu mai au nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei.

   

  IV. SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

   

  4.1. La Campanie participa urmatoarele produse din gama Philips:

  · Pompa de san electrica simpla -cod produs SCF332/31 ;                     

  · Pompa de san electrica dubla- cod produs SCF334/31 ;                    

  · Pompa de san electrica dubla- cod produs SCF334/02 ;                    

  · Pompa de san electrica simpla Easy Comfort- cod produs SCF301/02 ;

  · Set de asistenţă pentru alaptare - cod produs SCD292/31 si SCD292/01. Setul de asistenta pentru alaptare contine urmatoarele : Corpul pompei de sân (1  bucata) , Baza şi tubul (1  bucata) ; Pernă de masaj (19,5 mm) (1 bucata) ; Pernă de masaj (27 mm) (1 bucată) ;  Biberon Natural de 4 oz (1  bucata) ; Biberon Natural de 9 oz 1  (1 bucata) ; Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui (1 bucata) ; Recipient de depozitare a laptelui (180 ml/6 oz) (10 bucati) ; Adaptor pentru recipient de depozitare a laptelui matern (2 bucati) ; Tampoane de unică folosinţă pentru sâni (18 bucati) Husă lavabilă (1 bucata) ; Cremă pentru mameloane (1 bucata) ;  Protectoare pentru mameloane (2 bucati) ;Clemă pentru sutien (1 bucata).

  · Set de asistenta pentru alaptare - cod produs SCD223/20.   Setul de asistenta pentru alaptare contine urmatoarele :    Corpul pompei de sân (1  bucata) , Baza şi tubul (1 bucata) ; Pernă de dimensiuni standard (19,5 mm) (1 bucata) ;  Pernă de masaj (27 mm) (1 bucată) ; Biberon Natural de 4 oz (1 bucata) ; Biberon Natural de 9 oz (1 bucata) ;  Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui (1 bucata) ;  Recipient de depozitare a laptelui (180 ml/6 oz) (10 bucati) ; Adaptor pentru recipient de depozitare a laptelui matern (2  bucati) ;  Pachete eşantion cu tampoane pentru sâni 1 pachet (2 bucati)         

  · Set de asistenta pentru alaptare -cod produs SCD395/21.  Setul de asistenta pentru alaptare contine urmatoarele : Corpul pompei de sân (1 bucata), Baza şi tubul (1 bucata) ; Pernă  masaj de dimensiunie universala ; Recipient de depozitare a laptelui (180 ml/6 oz) (5  bucati) ; Adaptor pentru recipient de depozitare a laptelui matern  (1 bucata) ;  Biberon Natural de 4 oz (1  bucata) ;  Biberon Natural de 9 oz (1 bucata) ;  Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui  (2 bucati) ; Pachete eşantion cu tampoane pentru sâni 1 pachet (2 bucati) ; Husă izolantă (1  bucata) .   

  · Pompă de sân electrică – cod produs SCF395/11 ;                      

  · Pompă de sân electrică Premium- cod produs SCF396/11 ;                      

  ·  Pompă de sân electrică dublă Premium- cod produs SCF398/11,

  denumite in continuare la singular Produs Participant si la plural Produse participante.

   

  4.2. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in Magazinele Participante.

   

  4.3. Produsele apartinand codurilor (seriilor) care nu sunt mentionate la art. 4.1. nu fac obiectul prezentei Campanii.

   

  V. SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  5.1. In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cu rezidenta legala sau domiciliul legal in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii  Campaniei si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

   

  5.2. Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

   

  5.3. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

  (i) Persoanele care nu respecta art. 5.1;

  (ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

  (iii) Angajati ai Agentiei sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

  (iv) Angajati ai Magazinelor Participante;

  (v) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iv) de mai sus.

   

  5.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

   

  5.5. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea aplicarii mecanicii campaniei si imposibilitatea acordarii beneficiilor aferente acestei Campanii, in conformitate cu Regulamentul.

   

  VI.  SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

   

  6.1.  Conditii privind participarea valabila in Campanie

   

  6.1.1. In vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

  (1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor din Sectiunea 5-Dreptul de Participare de mai sus;

  (2) Participantul poate participa la Campanie exclusiv prin modalitatea descrisa in prezentul Regulament, inclusiv cu respectarea conditiilor prevazute la Art. 6.2. – Modalitati de participare in Campanie;

  (3) Participarea se va face exclusiv in perioada Campaniei mentionata la Art. 6.2.1 de mai jos.

   

  6.2. Modalitatile de participare in Campanie

   

  6.2.1. Participantii pot participa la Campanie oricand, incepand cu data de 01 august 2020 (ora 00:00:01) si pana la data de 31 octombrie 2020 (ora 23:59:59).

   

  6.2.2. Campania este deschisa tuturor clientilor Magazinelor Participante cu respectarea conditiilor prezentului Regulament.

   

  6.2.3. Pentru participarea la Campanie, persoanele interesate trebuie sa respecte urmatorul mecanism:

  a. persoanele care doresc sa participe trebuie sa cumpere in perioada 01 august 2020 (ora 00:00:01) - 31 octombrie 2020 (ora 23:59:59) oricare dintre Produsele participante, mentionate la art. 4.1 din Regulament.

  b. participantul are obligatia de a pastra dovada achizitionarii Produsului participant / Produselor participante, respectiv are obligatia de a pastra bonul fiscal sau, dupa caz, factura si bonul aferent pana la returnarea pretului de achizitie a produsului.

  c. orice Produs participant achizitionat in perioada Campaniei poate fi returnat, in mod gratuit,  exclusiv (numai) in ambalajul original, produs sigilat, nefiind acceptate la returnare produse care au fost desigilate, in termen de cel mult 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data achizitionarii astfel cum este aceasta inscrisa pe bonul fiscal sau in factura, dar nu mai tarziu de 29.01.2021, cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

  d. Pentru returnarea produsului, participantul trebuie sa contacteze telefonic Organizatorul  la numarul de telefon 0754.054.254, cu respectarea intervalului temporal de Luni-Vineri intre orele 10:00-18:00;

  e. Organizatorul va solicita participantului sa transmita pe adresa de email gestiune@meninblack.ro  in scop de validare o imagine fotografica clara sau un scan de pe bonul fiscal sau, dupa caz, de pe factura de achizitie a Produsului participant.

  f. Participantul are obligatia de a transmite bonul fiscal sau factura ce face dovada achizitiei Produsului participant conform celor de mai sus cu respectarea termenului de cel mult 90 (nouazeci) de zile calendaristice de la data cumpararii.

  g. In termen de 5 (zile) lucratoare de la receptia dovezii de achizitie Organizatorul are obligatia de a valida bonul fiscal sau factura in acord cu dispozitiile prezentului Regulament . Din cuprinsul documentului de achizitie trebuie sa reiasa in mod clar : Produsul participant/Produsele participante achizitionate, plata Produsului participant /a Produselor participante , data achizitiei Produsului participant/ a Produselor participante.

  h. Nu vor fi luate in considerare si prin urmare vor fi invalidate:  bonuri fiscale si/sau facturi deteriorate, ilizibile , sterse , alterate sau trimise/puse la dispozitie sub orice alta forma in care aspecte precum : data achizitiei, identificarea produsului participant si a platii nu pot fi astestate si stabilite cu certitudine.

  i. Dupa validarea bonului fiscal/a facturii, Organizatorul il va contacta pe participant in maxim 2 (doua) zile lucratoare si  in scris, pe adresa de email comunicata de acesta, cu instructiunile care trebuie respectate in scopul returnarii Produsului participant/Produselor participante. Organizatorul va transmite participantului si un formular de retur si ii va solicita sa indice o adresa valida, o data calendaristica si un interval orar in care Produsul participant poate fi ridicat. Costurile ridicarii produsului sunt suportate de Organizator.

  j. Formularul de retur trebuie completat in integralitate de catre participant si pus la dispozitia Organizatorului, dupa caz: prin transmitere pe adresa de email office@meninblack.ro pana la data ridicarii Produsului participant sau prin predare fizica la data la care Produsul participant este ridicat de la adresa indicata de catre persoana in cauza.

  k. Produsul participant/Produsele participante trebuie returnate in ambalajul original si in format sigilat. Nu vor fi luate in considerare si prin urmare participantii nu pot emite pretentii privind returnarea contravalorii acelor produse participante care au fost desigilate , chiar daca produsul contine toate accesoriile si /sau se afla in ambalajul sau original.

  l. Dupa verificarea produsului de catre reprezentantul Organizatorului, in cazul in care acesta este sigilat si sunt respectate conditiile prezentului Regulament , Participantul la Campanie va primi pretul pe care l-a achitat pentru produsul achizitionat, in RON, in conformitate cu bonul fiscal/factura.

  m. Daca o persoana achizitioneaza mai multe Produse participante la Campanie si indeplineste conditiile de validare mentionate in Sectiunea VI -Mecanismul Campaniei , primeste inapoi pretul de achizitie in RON, in conformitate cu bonurile fiscale/facturile, a tuturor produselor achizitionate daca doreste sa returneze toate produsele achizitionate.

  n. In scopul returnarii pretului de achizitie, Organizatorul il va contacta pe participant in vederea comunicarii de catre acesta din urma a optiunii privind modalitatea de returnare a pretului de achizitie, respectiv prin mandat postal sau prin virament bancar.

  o. In functie de optiunea exprimata, participantul are obligatia de a comunica in integralitate si in mod corect datele de plata in scopul returnarii de catre Organizator a pretului de achizitie a Produsului participant/Produselor participante. Comunicarea datelor de plata de catre participant  se poate face telefonic sau prin email la adresa office@meninblack.ro .

  p. Participantul este responsabil in mod exclusiv in caz de comunicare a unor date de plata incomplete , incorecte, nevalide sau care nu ii apartin. Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea de returnare a pretului de achizitie a Produsului participant/Produselor participante in cazul in comunicarii de catre participant a unor date incomplete, incorecte, nevalide sau care nu ii apartin.

  q. Pretul de achizitie va fi returnat in maxim 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data comunicarii corecte si complete a datelor de plata de catre participant.

   

  6.2.4. In cazul invalidarii bonului fiscal sau facturii ca urmare a nerespectarii dispozitiilor prezentatului Regulament, Organizatorul il va contacta in scris pe participant in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data invalidarii in scopul comunicarii acestui aspect si a motivului de invalidare ( de ex. in cadrul bonului nu se regaseste un produs participant).

   

  6.2.5. In cazul in care Produsul participant returnat nu este sigilat , pretul de achizitie nu poate fi returnat. Intr-o asemenea situatie Organizatorul il va contacta in scris pe participant, in maxim 2 (doua) zile lucratoare de la data receptiei produsului, comunicandu-i neindeplinirea conditiilor Campaniei , urmand ulterior ca produsul sa fie inapoiat persoanei in cauza. Costurile de returnare a produsului catre participant vor fi suportate de catre Organizator.

   

  6.2.6. Dupa data incetarii Campaniei, Produsele participante, in modul in care acestea sunt identificate la Sectiunea 4 din prezentul Regulament, isi pierd aceasta calitate de Produse participante, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si neasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce clientii magazinelor la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

   

  6.2.7.  Prezentarea bonului fiscal/facturii , precum si returnarea Produsului participant in format sigilat sunt obligatorii pentru a face dovada achizitiei,  a valida Participantul si pentru primirea pretului produsului achizitionat.

   

  6.2.8. Produsele afectate de lipsa de conformitate (produse care nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă), in sensul Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora, nu pot face obiectul prezentei Campanii. Astfel de produse vor beneficia de măsurile reparatorii acordate in virtutea garanţiei legale de conformitate.

   

  VII. SECTIUNEA 7. CONTRAVALOAREA PRODUSELOR RETURNATE 

   

  7.1. Contravaloarea produselor returnate va fi in conformitate cu valoarea inscrisa pe bonul fiscal/factura ce face dovada achizitiei.

   

  7.2. Contravaloarea produselor returnate se va acorda conform mecanismului mentionat la Sectiunea VI si cu respectarea celorlalte conditii ale prezentului Regulament.

   

  7.3.  Produsele participante returnate nu pot fi inlocuite cu alte produse.

   

  7.4.  Organizatorul in nume propriu sau prin imputernicit nu isi asuma responsabilitatea pentru cazurile in care participantii  au furnizat date sau informatii incorecte.

   

  7.5. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare achizitiei Produselor Participante, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale cum ar fi internet).

   

  VIII. SECTIUNEA 8. TAXE SI IMPOZITE

   

  8.1. Dupa caz, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile /beneficiile acordate in cadrul Campaniei in conformitate cu prevederile Codului Fiscal.

   

  IX. LIMITAREA RASPUNDERII

   

  9.1. Organizatorul in nume propriu sau prin imputernicit este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

   

  9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

   

  9.3. Organizatorul in nume propriu sau, dupa caz prin imputernicit, nu isi asuma responsabilitatea pentru:

  ✓            Pierderea bonurilor fiscale de catre participant;

  ✓            Pierderea facturii de catre participant;

  ✓            Bonurile fiscale /facturi deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

  ✓            Participarile solicitate in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

  ✓            emailurile trimise de Organizator sau de imputernicitii acestuia, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

  ✓            Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale/facturilor sau continutului acestora;

  ✓            Eventuale dispute legate de datele de plata comunicate in Campanie;

  ✓            Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii participantului sau returnarii pretului de achizitie;

  ✓            Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia pretului de achizitie din motive independente de Organizator;

  ✓            Cazurile in care participantul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

  ✓            Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

  ✓            Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;

  ✓            Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in returnarea pretului de achizitie cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre societatile responsabile (de ex. unitati bancare, Posta Romana);

   

  9.4.Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

   

  9.5.Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de frauda sau de tentativa de frauda al acestei Campanii, a sistemului folosit, precum si in cazul oricarui abuz sau orice alte fapte sau tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.  Daca sunt identificate persoane care au fraudat Campania, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate funcțiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cât și de a restrictiona procesarea unei inscrieri în cazul în care există suspiciuni de fraudă din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informații/identități false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursă al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale.

                                                             

  X. SECTIUNEA X. PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  10.1.Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

   

  XI. SECTIUNEA 11. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

   

  11.1. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa acestora, de a o continua. * Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica Organizatorulsi/sau Agentia sa isi indeplineasca, total sau partial obligatiile. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, daca acesta este confirmat de institutiile competente sa constate acest eveniment.

   

  11.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul si/sau Agentia  vor fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor acestora pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul/Agentia, daca invoca forta majora, sunt obligate sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

   

  11.3. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.   

   

  XII. SECTIUNEA 12. CONTESTATII SI LITIGII

   

  12.1.Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin posta la adresa Organizatorului din Soseaua Pipera 46D-46E48, Office Oregon Park, Cladirea C, etaj 2, sector 2, 020112, Bucuresti , pana la data de 3 februarie 2021, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

   

  12.2. Eventualele litigii aparute cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

   

  ORGANIZATOR

  PHILIPS ROMANIA S.R.L.

  Reprezentat prin

   

   

  ANEXA 1

   

  INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGDP”), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

  Organizatorul actioneaza in calitate de operator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi guvernate de regulile descrise in prezenta .

   

  I. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei:

  In scopul organizarii Campaniei, participarii persoanelor vizate interesate la aceasta campanie, validarii inscrierilor la Campanie si returnarii pretului de achzitie a produselor participante, vor fi prelucrate urmatoarele categorii de date cu caracter personal:  

  · nume si prenume participanti ( de ex. in scopul completarii formularului de retur);

  · numar de telefon si adresa de email (de ex. in cadrul operatiunii de transmitere  a bonului /facturii fiscale);

  · varsta (persoana trebuie sa aiba minim 18 ani) ;

  · date continute de bonul fiscal /factura inscris in Campanie in masura in care acest document contine date cu caracter personal sau daca in asociere cu alte date colectate in cadrul Campaniei poate conduce la identificarea persoanei;

  · adresa de domiciliu sau resedinta ( de ex. in cazul operatiunii de ridicare a produsului participant returnat);

  · date de plata:

  -date de cont bancar (in cazul optiunii de catre participant a returnarii pretului de achizitie a produsului participant prin virament bancar);

   -CNP (colectarea va fi efectuata numai in masura in care aceste date sunt solicitate de catre operatorul de plata , respectiv Posta Romana, in cazul optiunii de catre participant a returnarii pretului de achizitie a produsului participant prin mandat postal);

  · semnatura (in cazul operatiunii de transmitere a unui raspuns la cererile si/sau plangerile efectuate de catre participanti).

  II. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate (scopul procesarii):

  Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

  · Organizarii si desfasurarii Campaniei;

  · Validarii participantilor eligibili de a li se returna pretul de achizitie a produsului participant returnat;

  · Returnarii pretului de achizitie a produsului participant in conditiile Regulamentului;

  · Indeplinirea obligatiilor legale financiar-contabile ale Organizatorului si ale societatilor implicate in implementarea Campaniei și indeplinirea obligatiilor de raportare către autoritățile publice competente;

  · Solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei;

  · Atestarea indeplinirii obligatiilor asumate in cadrul Campaniei promotionale de catre societatile implicate, de exemplu transmiterea de Agentie catre Organizator de rapoarte post-promotionale;

  · Precum si pentru constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor Agentie si Organizatorului;

  Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

   

  I. Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de:

   ▪ consimtamantul dvs. prin inscrierea in Campanie (art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR);

   ▪ interesul legitim al Organizatorului si Agentiei in organizarea si desfasurarea Campaniei, prevenirea si combaterea fraudelor, solutionarea plangerilor legate de desfasurarea Campaniei, constatarea, exercitarea si apararea drepturilor si intereselor (art. 6 alin. (1) lit. f) din GDPR);

  ▪ indeplinirea obligatiilor legale ce revin Organizatorului si Agentiei conform legislatiei referitoare la publicitate si organizarea de concursuri (campanii publicitare), prevederilor legislatiei financiar-contabile, fiscale, cele referitoare la arhivare.

   

  II. Destinatarii datelor prelucrate:

  Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

  • partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite, inclusiv Agentia implicata in organizarea si implementarea Campaniei. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de catre aceste persoane pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing );

  • furnizori de servicii de curierat (in scopul ridicarii produselor participante);

  • furnizori de servicii de contabilitate;

  • furnizorii de servicii de transfer /plata bani (Posta Romana , unitati bancare);

  • In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege.

  ·  Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

  Nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor catre State sau Organizatii care nu apartin Spațiului Economic European (SEE).

   

  III. Durata prelucrarii.

  Dupa caz, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate de catre Operator pe perioada de desfasurare a campaniei, conform prevederilor legale aplicabile, precum si in materie financiar-contabila, pe o perioada de maximum 5 ani de zile, perioada necesara indeplinirii obligatiilor legale, fiscale sau contabile . La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului(ilor) obligatii similare.

   

  VI. Participantii la campania promotionala au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

  (i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

   (ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

   (iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

  (iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

   (v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

  (vi) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad contrariul;

  (vii) dreptul la portabilitate a datelor;

  (viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

   

   Pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal , participantii pot trimite un email catre adresa privacy@philips.com.

  Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.